Węzeł

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Polska moja Ojczyzna

Wartość dofinansowania: 55 700,00 zł

Całkowita wartość zadania: 60 200,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Opis zadania.

Zorganizowanie koncertu w wykonaniu Grażyny Auguścik z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Stworzenie i ekspozycja wystawy „Walczący o Niepodległość”. Wydanie katalogu z wystawy.

Wykonanie: najlepszemedia.pl